Als je niet wil betalen of je kan niet meer betalen, dan vind je hieronder een modelbrief. De brief is gebaseerd op informatie van de CREG, de Ombudsdienst Energie, de Vlaamse Overheid en gedegen Juridische omkadering.

AANVAARD GEEN HOGE VOORSCHOTFACTUUR

Als je energieleverancier je een hoog voorschotfactuur voorstelt, ben je niet verplicht dat te aanvaarden. Als je binnen de 15 dagen antwoordt, kan die dat ook niet aanrekenen. Je leverancier mag ook geen aanmaningen sturen, extra kosten aanrekenen of je in gebreke stellen

Je laat je leverancier weten dat je het nieuwe voorschot niet wil betalen. Dat kan per mail of per post. Per post zorgt voor meer administratie bij de leverancier, waardoor antwoorden langer duurt. Dat speelt in ons voordeel. Het geeft ons meer tijd om ons te organiseren en druk te zetten op energieleveranciers -producenten en de overheden.

OVER DE BRIEF

Je vindt hieronder een modelbrief. Die heeft alleen betrekking op je verhoogde voorschotfactuur. Met de brief laat je je energieleverancier weten dat je het voorstel niet aanvaardt.

OPGELET: Je moet wel je eigen gegevens zelf invullen op de plaats waar iets tussen haakjes staat, maar dat had je al begrepen.

Er staan een paar paragrafen in met juridische uitleg. Die wijzen de leveranciers op hun juridische contractuele verplichtingen. We verwijzen naar wetgeving die de consument in bescherming neemt.

De brief verandert niets aan de prijs die ze uiteindelijk op je eindfactuur zullen aanrekenen. Dat hangt af van de politiek en dus van de druk die we met zijn allen zetten. Deze brief kan daarbij helpen.

De leverancier moet binnen een ‘redelijke termijn’ antwoorden. Als ze dat niet doen, kan je hen daarvoor in gebreke stellen. Een aparte modelbrief daarover volgt snel.

We lossen met deze brief dus het probleem niet ten gronde op, maar je beschermt wel jezelf. En we overstelpen de leveranciers wel met klachten. Dat zet druk.

Ze zijn verplicht te antwoorden, maar doen dat vaak niet of schuiven het antwoord op de lange baan. Dat gebeurt zowel bij brieven, mails als telefonisch. Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker heeft hen daarvoor op het matje geroepen. Ze krijgen een week om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet dan volgen maatregelen, boetes (tot 80.000 per dossier) of zelfs een dagvaarding. 

Het idee is dus om hen tot verandering te dwingen met hun eigen wapens: de administratie. Hoe meer brieven we sturen, hoe groter de kans dat de energieleveranciers in de problemen komen en dus hun werkwijze moeten aanpassen. Dat is de Papieren Tijger: die sluipt door de papieren jungle van de administratie, laat haar tanden zien en jaagt de leveranciers op. We laten de administratie vollopen zodat ze sputtert en de overheid zich verplicht ziet tot duidelijke en efficiënte, harde en snelle maatregelen.

Het is daarom ook verstandig om je brief of mail niet alleen te sturen naar je energieleverancier, maar in CC of per kopie ook naar:

staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker

info@debleeker.be

Federaal Minister voor Energie Tinne Van der Straeten

info@vanderstraeten.belgium.be

Vlaams Minister voor Energie Zuhal Demir:

kabinet.demir@vlaanderen.be

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

klachten@vreg.be

Ombudsman voor Energie:

klacht@ombudsmanenergie.be

-> VERGEET OOK NIET TE SURFEN

NAAR WWW.DONT-PAY.BE

EN JE TOE TE VOEGEN AAN DE TELLER! 

www.wijbetalenniet.be

#wijbetalenniet

Ga ook even langs www. dont-pay.be en zorg ervoor dat ook jij meetelt! Daar staat een teller voor het hele land. Hoe meer mensen zich inschrijven hoe sterker we zijn!

STEUN JEZELF EN TEL MEE

HIER IS DE BRIEF DAN:

Onderwerp: uw voorstel tot verhoogde voorschotfactuur (KLANTNUMMER)


Beste,

U stuurde mij op (DATUM) een voorstel tot nieuwe voorschotfactuur met betrekking tot (KLANTNUMMER) op leveringsadres (JE ADRES).

Bij nazicht stel ik vast dat mijn verbruik door de maatregelen die ikzelf genomen heb, op geen enkele wijze verhoogd is. In tegendeel. Desondanks stelt u mij een ongeziene voorschotverhoging voor.

Uw voorstel bevat niet de vereiste uitdrukkelijke voorwaarden voor de berekening. Kan u mij in detail alle berekeningsmethodes transparant uitleggen? Uw verantwoording louter op basis van verondersteld gebruik, is in beginsel niet langer toegestaan en volstaat dus niet.

Gezien het feit dat u mijn voorschotfacturen over een korte periode meermaals heeft, verhoogd, gezien het feit dat mijn eindfactuur plotseling aan een potestatieve voorwaarde van toeneming van de prijs onderhevig is en u die prijsstijging naar uw eigen goeddunken blijkt te doen uitbreiden, gezien het feit dat de overmachtsituatie (de fluctuatie van de prijzen) waar u naar verwijst geen overmachtsituatie is, dien ik u op basis van het ENAC-principe in gebreke te stellen bij de uitvoering van onze overeenkomst.

Verder  wil ik er op wijzen dat de Belgische regels inzake het contractrecht inderdaad spreken over een overmachtsituatie. Evenwel is die hier niet van toepassing. Onder overmacht dient namelijk te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van uw wil die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van deze verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot, uitval van het net, problemen in het transport of de distributie, het niet kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit of aardgas. Er is wel degelijk nog voldoende elektriciteit of aardgas in omloop, de prijsstijgingen die zich nu voordoen zijn het gevolg van prijszetting, accijnzen, speculatieve winstverwachtingen en voorspelde vraag-en-aanbodschokken die zich niet reëel hebben geuit zoals boekhoudkundig ingeschat.


Dit om aan te geven dat u de verzwaring van de uitvoering van deze overeenkomst bij mij, de eindgebruiker legt in plaats van uw contractuele en buitencontractuele verantwoordelijkheid op te nemen.

De door u gevraagde bedragen staan met andere woorden niet in verhouding tot de reële kostprijs van de energie die u levert. U zal gemerkt hebben dat de gevraagde prijs een aanslag betekent op de levensstandaard van uw klanten en een enorme impact heeft op de economie. Dat is onaanvaardbaar.

Tot het moment waarop u uw verplichtingen wederom opneemt en mij voorziet van een prijs die economisch billijk is én waarbij de wijziging van dit contract, de voorschotfactuur en de eindafrekening niet meer onderhevig zijn aan een volatiliteit die voortvloeit uit uw eigen bestuurskeuzes, schort ik de betaling van de gevraagde voorschotten op. In afwachting van uw reactie, beschouw ik dit contract als in weder onderhandeling.

Ik teken met andere woorden bezwaar aan. Ik doe dit binnen de termijn van 15 dagen na ontvangst van uw voorstel. In afwachting van uw antwoord, zal ik het geëiste bedrag niet betalen. Ik aanvaard conform de wettelijke voorschriften ook geen aanmaningen, ingebrekestellingen of bijkomende kosten en verwacht dat u de invordering van de betwiste bedragen opschort.

Ik blijf ter goeder trouw en poog niet kwaadschiks los te komen van mijn contractuele verplichtingen. Om mijn goeder trouw te onderschrijven betaal ik maandelijks de voorgaande factuur, met name de prijs die voorafging aan uw successief doorgevoerde prijswijzigingen.

Ik betaal hierbij dus maandelijks: (BEDRAG)€ + 10€ zijnde (BEDRAG)€.

De +10€ is een bewijs van goeder trouw waarmee ik aantoon u tegemoet te willen komen in de kwestie met de volatiele prijsstijgingen. Ik beperk mij hierbij evenwel tot een billijke bijdrage tot op het moment waarop u uw contractuele verplichtingen weer kan waarnemen met enige duurzaamheid.

In afwachting van een redelijk voorstel uwerzijds, 

Vriendelijke groeten

(NAAM)

Kopie aan:

staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker

info@debleeker.be
Federaal Minister voor Energie Tinne Van der Straeten
info@vanderstraeten.belgium.be

Vlaams Minister voor Energie Zuhal Demir: kabinet.demir@vlaanderen.be


Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
klachten@vreg.be


Ombudsman voor Energie:
klacht@ombudsmanenergie.be


Klacht ingediend via:

ombudsdienst voor energie:

https://www.ombudsmanenergie.be/nl/klacht-indienen

meldpunt economische inspectie:

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies. Door deze website te gebruiken aanvaardt u dit.